Maatschap Brosens

Wouwse Plantage
130 melkkoeien
116 hectare, zandgrond
11.800 kg meetmelk/ha

Broers Jeroen en Roger hebben samen een melkveebedrijf in Wouwse Plantage. Het bedrijf is ingericht op efficiënt werken. Koeien worden gemolken met melkrobots, het voer wordt regelmatig aangeschoven door een aanschuifrobot en landwerk wordt hoofdzakelijk gedaan door de loonwerker. Veel werk laten doen door de loonwerker kan alleen door een strakke planning en goed overleg. Het bedrijf heeft 116 hectare in gebruik en produceert jaarlijks ruim 1,3 miljoen liter melk, een extensief bedrijf met gemiddeld 11.800 kg melk per hectare. Ongeveer 40 hectare wordt ingezet als grasland, deze percelen worden bewust intensief gebruikt. Dit betekent dus goed bemesten en hogere gewasopbrengsten realiseren. Dit kan doordat het natuurland (ca. 35 ha) juist extensief wordt gebruikt, dit wordt hoofdzakelijk beweid door droge koeien en het jongvee. Verder wordt een deel van het areaal ingezet voor akkerbouwgewassen, zowel voederbieten als eigen voer en ook uien of aardappelen en suikerbieten voor menselijke consumptie.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
5·11·12 6·3·10
Meer info

Levensduur

De droge koeien worden gehuisvest in een groot strohok, met de mogelijkheid om naar buiten te lopen in een uitloop naast de stal. Dit zorgt ervoor dat de koeien veel blijven bewegen.

Kalveropfok

KalfOK punten
98 91

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
797 755
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Door goed ruwvoer wordt scherp gevoerd. Het gevoerde kuilgras bevatte gemiddeld 945 vem/kg ds en de maiskuil zat gemiddeld op 1000 vem/kg ds. Dit maakt het mogelijk om een hoge voerefficiëntie te realiseren, wat zorgt voor een lage methaanemissie.

Het grasland wordt iedere vier weken gemaaid, op deze manier lukt het om kuilen met een hoge kwaliteit aan te leggen.

Ook bestaat een aanzienlijk deel van het rantsoen uit bijproducten. De gevoerde bierbostel heeft als restproduct een lage footprint en daarnaast worden jaarrond eigen geteelde voederbieten geteeld.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
76 94
Meer info

Stikstofbodembalans

Voor de eerste en tweede snede wordt bemest met een sleepslangcombinatie. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om in de zomer de percelen te beregenen. De installatie werkt op de eigen opgewekte stroom.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
35 42
Meer info

Ammoniakemissie

De eerste twee snedes worden bemest met een sleepslangcombinatie, wat zorgt voor een goede benutting. Doordat er voor 8 maanden mestopslag aanwezig is, kan er vanaf de zomer op tijd gestopt worden met mest uitrijden en in het voorjaar kan gewacht worden op het juiste moment. Door de extensievere bedrijfsvoering is de ammoniakemissie per hectare vrij scherp.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
54 57
Meer info

Eiwit van eigen land

Het bedrijf oogst genoeg ruwvoer om te voorzien in de eigen ruwvoerbehoefte. De uitdaging is dan ook om zoveel mogelijk te melken van het eigen ruwvoer en te werken met een lage input.

Door middel van 2x per dag 3-4 uur te weiden wordt er ingezet op maximale grasopname tijdens de weideperiode. Sinds enkele jaren gebeurt dat via het systeem van Nieuw Nederlands Weiden op de percelen rondom de stal.

Komend jaar wordt wellicht een deel van de mais geoogst als CCM, dit kan een deel van het krachtvoer vervangen. Daarnaast ontstaat er meer ruimte in het rantsoen om eiwitrijk kuilgras te voeren en is er minder eiwit nodig via de aanvoer van krachtvoer. Dit zorgt voor een hoger percentage eiwit van eigen land.
 

Blijvend grasland

aandeel in %
47 55
Meer info

Blijvend grasland

De percelen rondom de stal die in gebruik zijn voor de weidegang zijn blijvend grasland, daarnaast is het natuurland volledig blijvend grasland. Dit is dan gemiddeld 50% van het areaal. De overige percelen worden gebruikt in de roulatie met de maisteelt en de andere akkerbouwgewassen.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
24,6 29,4
Meer info

Natuur & Landschap

Het bedrijf heeft ruim 35 hectare natuurland in gebruik. Dit land mag gebruikt worden voor het weiden van droge koeien, pinken en de kalveren. Daarnaast wordt een deel gebruikt om te oogsten als hooi. Dit wordt gebruikt bij het jongvee en verkoop.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Een belangrijke focus van het bedrijf ligt op goed benutten van het eigen voer en op die manier zo min mogelijk afhankelijk te zijn van externe input. Naar de toekomst toe wordt gekeken op welke manier eiwitteelten onderdeel kunnen worden van het bouwplan. Op deze manier kan een deel van het land gebruikt worden om eigen krachtvoer te telen. Roger en Jeroen vinden het belangrijk om mee te blijven gaan met de nieuwste innovaties en op die manier het eigen bedrijf steeds verder te ontwikkelen.