Mts. Uenk-Bultink

Gendringen
150 melkkoeien
74 hectare, klei
20.000 kg meetmelk/ha

In Gelderland ligt het bedrijf van maatschap Uenk-Bultink dat al meerdere generaties in de familie is. Sinds 1996 zit Gerwin in de maatschap waarbij het bedrijf in 2016 volledig is overgenomen. Het wordt nu gerund door Gerwin en Sten Bultink, de beoogde opvolger. Gerwin heeft op eigen initiatief gezocht naar een opvolger van buiten de familie. Sten, die hier in 2017 stage heeft gelopen, was direct enthousiast. Het bedrijf heeft 60 ha grasland rondom het bedrijf en 14 ha bouwland in gebruik. Het bedrijf produceert 10.600 kg melk per koe met 4.60% vet en 3.67% eiwit.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·0·28 6·3·19

Stikstofbodembalans

kg N/ha
154 95
Meer info

Stikstofbodembalans

Het bedrijf heeft voor 12 maanden mestopslag. In het najaar hoeft niet uitgereden te worden. Alles wordt in het voorjaar bemest waardoor het goed benut wordt. Er wordt veel kunstmest gestrooid om een hoog RE van eigen voer te halen. Daarom is de stikstofbodembalans niet extreem laag.

Blijvend grasland

aandeel in %
47 54
Meer info

Blijvend grasland

Sinds 3 jaar kan het bedrijf goed beregenen wat bijdraagt aan het behoud van een goede grasmat. Er wordt goed gelet op de behoeften van de bodem. Het land is goed onderhouden en zorgt voor een hoge opbrengst. Gerwin en Sten zorgen dat er altijd weidegras voor de koeien is. In maart kan al begonnen worden met Nieuw Hollands standweiden. Door een goede beweiding en beregening is het fosforgehalte gestegen.

Kalveropfok

KalfOK punten
69 79

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
55 58
Meer info

Ammoniakemissie

Er wordt veel geweid waardoor mest en urine minder bij elkaar komen. Daarnaast zijn op dit bedrijf de puntjes op de i gezet, wat zorgt voor een lage emissie met een hoge efficiëntie.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
5,2 11,4
Meer info

Natuur & Landschap

Het bedrijf heeft een aantal akkerranden ingezaaid met een kruidenmengsel voor het wild, zoals de patrijzen. Daarnaast hebben ze meer dan een hectare aan houtopstanden, zoals doornenheggen, elzensingels, struweelranden, bosjes en rijen knotbomen, wat het gevarieerde landschap dient. Ze doen aan weidevogelbeheer en in 2021 hebben ze meegedaan aan het project “Stimuleren erfbewoner”, waarbij er nieuwe aanplant op en rond het erf is aangebracht en verscheidene nestkasten zijn geplaatst. Resultaat was dat dit voorjaar 6 jonge kerkuilen geboren zijn, de torenvalk weer op het erf aan het broeden is en de huiszwaluwen ook in grote getale terug zijn.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
812 754
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Dit jaar was de broeikasgasuitstoot iets hoger door allocatie vlees. Er wordt veel geweid en laag ruw eiwit gevoerd waardoor minder brok aangekocht hoeft te worden. Daarnaast hebben ze een lage aanvoer van CO2 per kg krachtvoer (gemiddeld 815 Kv KgDs) onder andere doordat ontbossingsvrije soja wordt ingekocht. Het doel is om koeien te houden die veel ruwvoer efficiënt kunnen benutten zodat weinig krachtvoer gevoerd hoeft te worden (eigen voer eerst). Met de voeradviseur wordt gefocust op het eigen ruwvoer als basis en dan pas krachtvoer als aanvullend voer. Ze hebben een zelfrijdende mengwagen wat zorgt voor arbeidsefficiëntie en een hoge benutting van het voer. De eerste snede wordt zo droog mogelijk ingekuild om zoveel mogelijk eiwit om te zetten in DVE. Hierdoor kan de koe hem beter benutten en zijn er minder verliezen.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
61 61
Meer info

Eiwit van eigen land

Ruw eiwit in het rantsoen is 153 (doel is 150). Dit wordt gerealiseerd om in het begin van de lactatie vooral energie te voeren en op het einde van de lactatie meer eiwit (DVE). Het ureum is gedaald naar 17, maar het eiwit is gestegen, dus dat gaat goed. We voeren momenteel een combinatie van mais, gras en perspulp en zijn begonnen met het voeren van ontsloten tarwe. Ook wordt veel geweid (roterend standweiden) waardoor er een hoge DS opname vers gras is (met een zo droog mogelijke eerste snede, dus een hoge DVE waarde) en er geen inkuilverliezen zijn. Zo wordt in totaal meer eiwit benut. Er wordt niet alleen voor de premie geweid, maar juist ook voor het gunstige effect op eiwit van eigen land en broeikasgasuitstoot. Om verliezen te voorkomen wordt gefocust op een goede conservering, o.a. door gebruik van een onderfolie die zichzelf vastzuigt waardoor snel alle zuurstof weg is onder het plastic.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

We zijn bezig met een extra aanbouw. In eerste instantie wordt dit een loods voor stro en machines. Maar indien mogelijk, kan het extra ruimte bieden voor de droge koeien en het jongvee. Daarnaast willen we deze zomer graag de ventilatie in de stal verbeteren. 

Vervolgens is het idee om een extra sleufsilo bij te bouwen voor een hogere ruwvoerefficiëntie en betere inkuilmogelijkheden, zoals het maken van een lasagnekuil. De kracht van dit bedrijf is dat alle puntjes op de i staan met de gouden regel van eigen voer eerst. Ze kunnen goed ruwvoer maken voor de koeien en hier willen ze in de toekomst graag op blijven focussen.

We werken hard aan een goede kalveropfok. We hebben geïnvesteerd in nieuwe kalverhokken met flexibele tussenwand.