Melkveehouderij Beker

Cortenoever, Brummen
220 melkkoeien
131 hectare, klei
19.703 kg meetmelk/ha

Wij zijn familie Beker en runnen al generaties lang een melkveebedrijf in Cortenoever. Sinds 2015 zitten we op deze locatie omdat we vanwege het project ‘ruimte voor de rivier’ moesten verplaatsen. Door actieve deelname aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, hebben we al een aantal jaren bewust gewerkt aan maatregelen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verduurzaming van het bedrijf. Dit uit zich in hoge Foqus planet resultaten, o.a. met lage broeikasgas- en ammoniakemissies. We zijn ook actief op het gebied van agrarisch natuur beheer, o.a. met weidevogelbeheer, kruidenrijke akkerranden en kikkerpoelen. Daarnaast dragen we ook graag bij aan de verbinding met de maatschappij via Boert Bewust.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·4·12 6·6·17

Stikstofbodembalans

kg N/ha
182 37
Meer info

Stikstofbodembalans

Op het bedrijf wordt efficiënt met de mest om gegaan. Zo wordt na 1 augustus geen mest meer uitgereden zodat er weinig mest inefficiënt benut wordt of uitspoelt naar de bodem en het water. Dit wordt gerealiseerd door een grote mestopslag, om de mest in het najaar en in de winter op te kunnen slaan. Daarnaast heeft het bedrijf 25 hectare grasklaver wat minder bemest wordt. De klaver zorgt namelijk voor extra stikstof in de bodem.

Blijvend grasland

aandeel in %
73 68
Meer info

Blijvend grasland

Het bedrijf heeft 97 hectare blijvend grasland en 13 hectare wat wordt afgewisseld met mais. De slechtste percelen worden dat jaar mais en de mais percelen worden dan weer gras. Hierdoor vernieuw je de slechtste graspercelen om hier een betere opbrengst van te halen. Op de nieuwe graspercelen wordt om de 12 meter een zaaibaan structuurrijk gras gezaaid. Hierdoor hebben de koeien een extra structuurbron die mooi verdeeld is in de kuil, maar de planten op het land hebben ook diepere wortels waardoor het beter droogte bestendig is en er meer structuur en organisch stof in de bodem komt. Het bedrijf heeft geen weidegang waardoor de grasmatten goed behouden blijven. Dit jaar is geïnvesteerd in een wiedeg met een zaaibak. Hierdoor kunnen de huidige graspercelen beter worden onderhouden zodat het minder vaak vernieuwd hoeft te worden.

Kalveropfok

KalfOK punten
79 89

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
45 50

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
25 24
Meer info

Natuur & Landschap

Het bedrijf heeft een kleine 15 hectare dat meetelt voor Natuur & Landschap. Deze hectares bestaan uit kruidenrijk grasland en akkerranden die ook weer gebruikt kunnen worden voor koeien. Zo ontstaat een win-win situatie. Het bedrijf zet zich daarnaast in voor het behoud van de patrijzen en heeft een mooie oplossing voor zwaluwnesten die in grote aantallen in het gebied zitten.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
735 687
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Het bedrijf scoort erg laag in broeikasgasuitstoot. Dit komt o.a. door het voeren van krachtvoer met een lage broeikasgasuitstoot (ontbossingsvrije soja certificaten). Daarnaast is de kracht van dit bedrijf, de efficiënte bedrijfsvoering. Alles op dit bedrijf klopt waardoor het management op orde is. Er zit veel focus op de droogstand en opstart van de koeien. Dit kost geen extra krachtvoer (dus ook geen extra CO2) maar dit zorgt wel voor een hoge productie van 11.515 kg per koe.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
58 60
Meer info

Eiwit van eigen land

Het bedrijf heeft momenteel al een aandeel grasklaver. Al het nieuwe grasland wordt nu ook met dit mengsel ingezaaid. Hierdoor wordt meer eiwit gewonnen met minder mest. Het bedrijf gaat ook beginnen met luzerne. In klaver en luzerne zit het meeste eiwit in het blad. Om dit zoveel mogelijk in de kuil te krijgen is geïnvesteerd in een bandhark, hierdoor gaat er minder blad verloren tijdens het harken. In 2022 is geïnvesteerd in een versgras combinatie. Jeroen Beker zorgt ervoor dat de beste snede (1e en 2e snede) in de kuil komen, daarna gaat hij beginnen met vers gras voeren. Dit zorgt ervoor dat de veldverliezen, inkuilverliezen en uitkuil verliezen minimaal zijn. Hierdoor zit er meer eiwit in het gras dat gevoerd wordt, wat resulteert in een hoger eiwitpercentage van eigen land. Bij het inkuilen is het doel om het gras binnen 2 dagen te maaien en te kuilen. De 1e snede probeert hij rond de 40% droge stof in te kuilen zodat er veel eiwit wordt omgezet in DVE. Bij de overige snedes is zijn doel om rond de 35% ds in te kuilen. Dit jaar wordt het totale Ruw Eiwit in het rantsoen verlaagd van 167 naar 160 en het doel is om naar de 155 te zakken. Hierdoor hoeft er minder krachtvoer gevoerd te worden en wordt er meer eiwit van eigen land gevoerd.

Weidegang

Geen

Doelstelling toekomst

Jeroen Beker wil vanaf dit jaar meer eiwit van eigen land gaan voeren. Dit gaat hij realiseren door meer vers gras te voeren, door met de bandhark minder verliezen op het land te krijgen en door extensiever te worden. Ook wil hij werken naar een rantsoen van 155 RE. Daarbij is het doel om de stikstof efficiëntie omhoog te krijgen. Ten slotte is Jeroen aan het oriënteren naar andere gewassen, voor meer eiwit en/of meer opbrengsten zoals luzerne en voederbieten.