Maatschap Krabben

Harreveld
59 melkkoeien
15.500 kg meetmelk/ha

Het bedrijf van Theo en Cintha Krabben en hun zoon Boudewijn ligt aan de rand van het dorp Harreveld. De koeien worden gemolken door een melkrobot en er wordt melk geleverd aan de On the way to PlanetProof-melkstroom. De bedrijfsdoelstelling is om financieel goed te draaien door goede technische resultaten. Hoewel een hoge melkproductie geen doel op zich is (goede gehalten wel), is de productie 11.600 kg per koe, met 4,72% vet en 3,60% eiwit. Ze hebben veel aandacht voor het (ruw)voer: “Goed voeren en de rest komt vanzelf!”

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·11·24 6·10·15
Meer info

Levensduur

Er wordt een hoge levensduur gerealiseerd. Dit komt o.a. door rust, reinheid en regelmaat in de bedrijfsvoering, maar ook door de omstandigheden op het bedrijf zo optimaal mogelijk te houden voor de koeien. Ondanks de wat verouderde stal wordt wel gezorgd voor goede vreetplekken en diepstrooiselboxen.

Kalveropfok

KalfOK punten
94 91

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
744 741
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Het bedrijf produceert al meerdere jaren op rij melk met een lage broeikasgasuitstoot. Dit komt doordat ruwvoer van zeer hoge kwaliteit wordt gewonnen. Het doel is om de eerste snede met zo hoog mogelijke VEM en RE te maaien. Daarna wordt kalendermaaien toegepast. Ook de hoge melkproductie en het lage vervangingspercentage (weinig jongvee) dragen bij aan een lage broeikasgasuitstoot. Daarnaast wordt beperkt krachtvoer gevoerd en voeren ze bijproducten.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
148 134
Meer info

Stikstofbodembalans

Er is klaver ingezaaid om meer eiwit te behalen en kunstmest gerichter in te zetten. Het merendeel van de bemesting vindt plaats in het voorjaar. In de zomer wordt de drijf- en kunstmest verdeeld vanwege beperkte opslag in de winter. Door droogte is het bodemoverschot wel iets hoger geweest in de afgelopen jaren.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
52 48
Meer info

Ammoniakemissie

De koeien worden veel geweid. Dit is niet bewust gedaan voor ammoniakvermindering maar zorgt natuurlijk wel voor een lagere uitstoot. Er wordt geprobeerd om rekening te houden met weersomstandigheden bij bemesten, door bijvoorbeeld te bemesten in vochtige grond.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
57 60
Meer info

Eiwit van eigen land

De aanwezige klaver in het grasland zorgt voor een hoger RE. Het streven is een maximaal RE en VEM in kuilgras zodat krachtvoer beperkt kan worden. Liever wordt structuur aangekocht. Daarom wordt ook toevoegmiddel gebruikt, voor een goede conservering. De familie verbouwt nu in 2023 1,31 ha luzerne, voor GLB en de rustgewas verplichting, maar ook om meer eiwit te behalen.

Blijvend grasland

aandeel in %
63 68
Meer info

Blijvend grasland

Er wordt beregend om grasland percelen beter in stand te houden. De percelen dicht bij huis moeten grasland blijven. Doorzaaien wordt alleen gedaan indien nodig, hier zijn ze scherp op. Het gras wordt zo veel mogelijk zelf verbouwd, indien nodig wordt mais of bierbostel aangekocht.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
11,4 19,4
Meer info

Natuur & Landschap

Ze hebben 1 hectare extensief kruidenrijk grasland als onderdeel van On the way to PlanetProof en een strook zonnebloemen wat zorgt voor verbinding met de maatschappij. Daarnaast zijn ook hakhoutbosjes en knotelzen aanwezig.

Weidegang

Volledig Meer info

Weidegang

Koeien gaan in het voorjaar zo vroeg mogelijk naar buiten en blijven in het najaar zo lang mogelijk in de wei. Ze moeten door de robot naar buiten. Ongeveer de helft van de huiskavel wordt gebruikt om te weiden, waarbij de koeien steeds 2 dagen achter elkaar lopen in een perceel van ca. 1,5 ha.

Doelstelling toekomst

Voorlopig wordt op deze manier verder geboerd. Sinds een jaar zit zoon Boudewijn in de maatschap. Het is ook vooral aan hem om de volgende stap te maken.