Mts. Bekkedam

Haaksbergen
210 melkkoeien
81 hectare, 96% zand en 4% veen
21.600 kg meetmelk/ha

We (Ruud en Bjorn Bekkedam) hebben een melkveebedrijf met onze ouders met 10 ha mais, 5,5 ha luzerne en 66 ha grasland. Er zijn meerdere veldkavels waarop agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. We werken samen met een akkerbouwbedrijf in de buurt waarmee we grond ruilen, we mais van aankopen en mest naar afvoeren. We melken met drie melkrobots en we leveren aan de PlanetProof-melkstroom. Ook ontvangen we schoolklassen op het bedrijf om verbinding te leggen met onze maatschappij. De bedrijfsfilosofie is melk produceren met gezonde koeien tegen lage kosten. De nadruk ligt niet op de hoogste melkproductie per koe, maar om melk te produceren uit zoveel mogelijk eigen ruwvoer van een goede kwaliteit.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·3·26 6·10·28

Stikstofbodembalans

kg N/ha
78* 42*
Meer info

Stikstofbodembalans

De mestopslag is voldoende, vanaf 1 augustus rijden we geen drijfmest meer uit. De hoofdmoot van de drijfmest geven we voor de eerste en tweede snede. Na de maisteelt hebben we een deel grasklaver gezaaid. Het najaarsgras proberen we zo goed mogelijk te benutten door zo lang mogelijk door te gaan met beweiden.

In een gemiddeld jaar groeit ruim 12.000 kg ds uit gras per ha. Voorafgaand aan de maisteelt oogsten we vaak nog een snede gras of het vanggewas.

Blijvend grasland

aandeel in %
58 47
Meer info

Blijvend grasland

Het aandeel blijvend grasland is 47%. We proberen de zode dicht te houden en daarmee ook de goede grassen te behouden en de onkruiden te onderdrukken. Dit doen we door in het groeiseizoen elke 4 weken te maaien. Verder gebruiken we in het voorjaar en najaar de wiedeg om slechte grassen en onkruiden te bestrijden in combinatie met doorzaaien van Italiaans raaigras en een weidemengsel in de verhouding 50-50. Het Italiaans raaigras zorgt voor meer structuur in het gras, een snellere kieming en een betere totaalopbrengst.  

Kalveropfok

KalfOK punten
100 99
Meer info

Kalveropfok

De kalveropfokscore is al enkele jaren op rij (bijna) 100 punten. Dit wordt onder meer bereikt door het zeer hygiënisch werken bij de kalveren tot 2 weken.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
54 51
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie is 51 kg per ha. De mest wordt uitgereden met een zodebemester waar in de zomer water aan de jongveemest wordt toegevoegd. Dit verlaagt de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest en verbetert de stikstofbenutting door het gras.

Het afgelopen jaar is ruim 1.000 uur geweid, bij weidegang ontstaat nauwelijks ammoniakemissie in tegenstelling tot het opstallen van koeien.

Door naast het gras, mais en energierijke en eiwitarme bijproducten te voeren is het ureumgehalte in de melk over het gehele jaar rond de 20. Het RE in het totaal rantsoen is 141, dit draagt hier ook aan bij.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
8,9 23,8
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Dit bestaat uit kruidenrijk grasland, rietzomen en randenbeheer. Hierdoor is er meer biodiversiteit wat voor meer insecten zorgt die als voedsel dienen voor de weidevogels. Op de huiskavel wordt legselbeheer uitgevoerd.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
831* 812*
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ons bedrijf heeft een lage broeikasgasuitstoot met 812 gr CO2-eq/kg meetmelk, wat komt door de efficiënte bedrijfsvoering. Ook door het voeren van krachtvoeders en bijproducten met een lage broeikasgasuitstoot gaat de uitstoot fors naar beneden. De melkproductie is 9000 kg melk per koe met gras en mais als ruwvoer. We voeren rond de 23 kg brok per 100 kg meetmelk.

De graskuil en maiskuil dekken we af met een bijproduct als afdeklaag voor een betere conservering en een goede druk op de kuilen.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
57 60
Meer info

Eiwit van eigen land

Het aandeel grasland op het bedrijf is ruim 80%. Het percentage eiwit van eigen land is 60%.  Voor 2023 hadden we een prima kwaliteit graskuil.  In 2023 hebben we gras geoogst met gras-klaver en 5,5 hectare luzerne geoogst, wat gemengd is ingekuild in verschillende graskuilen. Dit heeft geresulteerd in meer eiwit in de kuilen en daarmee meer eiwit van eigen land.  We voeren meer geplette tarwe bij voor meer energie in het rantsoen zodat de eiwitbenutting uit het gras nog beter wordt en om de mindere mais kwaliteit te compenseren.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Meer eiwit van eigen land door uitbreiding van het aandeel grasklaver en het aandeel luzerne. Minder RE in het rantsoen, <140. Dit geeft minder ammoniak en minder lachgas. Mogelijkheden onderzoeken voor mestvergisting. Plannen maken om eventueel in de toekomst te gaan beregenen.