Mts. Huitema-de Boer

Heeg
150 melkkoeien
71,3 hectare, veen
18.504 kg meetmelk/ha

We, André en Willemke Huitema, hebben een bedrijf in Heeg op veengrond met volledig grasland. Daarnaast is er nog een V.O.F. met recreatie (camping en bootverhuur), waarmee we de verbinding leggen met onze maatschappij. De bedrijfsfilosofie is KISS: Keep It Simple and Safe. Er wordt gemolken met 2 melkrobots en er wordt weidegang toegepast. We zijn gericht op lage kosten in het bedrijf, zo wordt er onder andere niet gevoerd met een voermengwagen. We leveren aan de VLOG-melkstroom en we kopen krachtvoer aan met GMO-vrije grondstoffen. Ook bijproducten zoals perspulp en aardappelpersvezels worden aangekocht. De combinatie van bijproducten en krachtvoer met GMO-vrije grondstoffen zorgt mede voor een lage broeikasgasuitstoot.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·5·19 6·6·23

Stikstofbodembalans

kg N/ha
150* 116*
Meer info

Stikstofbodembalans

De grondsoort bestaat uit 100% veen, wat een groot stikstof-leverend vermogen heeft. In een normaal groei-jaar groeit er 12.000 kg ds per ha. We proberen dit zo goed mogelijk te benutten, waardoor de kunstmestgift beperkt kan blijven tot ongeveer 147 kg N. De mestopslag is met 7 maanden wat aan de krappe kant, hierdoor bemesten we vaak ook nog in augustus. Het gras wat hiervan groeit, proberen we nog zo goed mogelijk te benutten, o.a. door weidegang en soms vers gras op stal voeren.

Blijvend grasland

aandeel in %
100 100
Meer info

Blijvend grasland

Iets anders telen dan gras is niet goed mogelijk. We proberen de zode dicht te houden en daarmee ook de goede grassen te behouden en de onkruiden te onderdrukken. Met het toepassen van weidegang blijft de zode dicht. Ook zaaien we door.

Kalveropfok

KalfOK punten
88 87

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
66 69
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie is ongeveer 65 kg/ ha. De mest wordt uitgereden met een sleepvoetbemester waarbij water aan de mest wordt toegevoegd, wat de ammoniakemissie verlaagt en de stikstofbenutting door het gras verbetert.

Het afgelopen jaar is ruim 1.300 uur geweid, bij weidegang ontstaat nauwelijks ammoniakemissie in tegenstelling tot het opstallen van koeien. Door naast het gras veel energierijke en eiwit-arme bijproducten te voeren is het ureumgehalte in de melk over het gehele jaar rond de 18, wat wijst op een efficiënte stikstofbenutting.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
17,5 15
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf wordt 2,6 ha natuurland van Staatsbosbeheer gepacht. Dit land wordt gemaaid en bemest met ruige mest.

We doen aan agrarisch natuurbeheer. De 3 ha greppel plas-dras maakt het aantrekkelijk voor weidevogels om in de omgeving te gaan broeden. Met 2 ha botanisch beheer is er meer biodiversiteit in de planten wat voor meer insecten zorgt. De natte ondergrond van de greppel plas-dras zorgt via o.a. wormen ook voor voedsel dat makkelijker beschikbaar is voor de vogels.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
761* 794*
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ons bedrijf scoort laag op broeikasgasuitstoot met 891 gr CO2-eq/kg meetmelk (incl. veencorrectie). Dit komt door het voeren van VLOG-krachtvoeders die een lage broeikasgasuitstoot hebben en door het voeren van bijproducten zoals perspulp en aardappelpersvezels. In het management proberen we de puntjes op de i te zetten, wat leidt tot een melkproductie van zo'n 10.000 kg per koe met gras als ruwvoer. De benodigde energie kopen we aan via broeikasgas-arme bijproducten.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
60 64
Meer info

Eiwit van eigen land

Het aandeel grasland op het bedrijf is 100%. In het najaar passen we vers gras voeren op stal toe. We kunnen daarmee het eiwitrijke najaarsgras nog goed benutten met weinig veld-, inkuil- en uitkuilverliezen. Omdat we voor een veenweidebedrijf vrij intensief zijn, is het % eiwit van eigen land momenteel niet hoger dan 60%. Met meer stalvoeren en daardoor minder aangekocht eiwit in het krachtvoer kunnen we dit percentage verhogen. De eerste snede wordt met ongeveer 40% ds ingekuild zodat het eiwit in het gras wat bestendiger wordt. Mais wordt op dit bedrijf niet geteeld, vanwege de natte grond rond de oogsttijd. Het aandeel vers gras en kuilgras is bijna 75% in het rantsoen.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Minder jongvee: van 5,7 stuks per 10 melkkoeien naar 5,0.

Levensduur van de melkkoeien verder verhogen.

Krachtvoer van 28 naar 26 per 100 kg melk verlagen door onder andere jongvee.

• Minder RE in het krachtvoer door betere kwaliteit graskuil met meer benutbaar RE, streefgetal is 180 RE.

Vernatten van veengrond met passieve onderwaterdrainage. Er zijn drains die onder slootpeil liggen. Het slootpeil is opgezet naar 40 cm onder maaiveld. Uit een indicatieve berekening met het SOMERS-model volgt dan een broeikasgasreductie van 6.500 kg CO2 per ha. Omgerekend per kg meetmelk is dit 272 gr CO2-eq indien het op het gehele bedrijfsareaal wordt toegepast. Dit is nu nog niet opgenomen in de KringloopWijzer, in de toekomst waarschijnlijk wel.