VOF Noordmans

Dronryp
129 melkkoeien
112 hectare, klei
8.341 kg meetmelk/ha
biologisch

In het Friese Dronryp is het 100 jaar oude melkveebedrijf van Wim, Titia en zoon Jaap Noordmans gevestigd. Wim boert sinds 2003 op de huidige locatie en is vanaf het begin biologisch. In totaal hebben ze 112 hectare in gebruik waarvan 87 hectare gras en 25 hectare beheer. Op het beheerland wordt het jongvee geweid. De productie per koe is 7.800 kg melk. De koeien lopen zo lang mogelijk buiten en krijgen zo veel mogelijk vers gras gevoerd. Zo is dan ook de hele zomer de graskuil dicht en krijgen ze ‘s nachts vers gras op stal en worden ze overdag geweid. Acht jaar geleden heeft de familie een nieuwe stal gebouwd voor 130 koeien. Momenteel melken ze in een 2x8 melkstal en dit bevalt goed.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
5·8·27 5·6·22

Stikstofbodembalans

kg N/ha
8 -39
Meer info

Stikstofbodembalans

Het stikstofbodemoverschot op het bedrijf is erg laag, omdat ze als biologisch bedrijf geen kunstmest mogen strooien. Ook heeft het bedrijf veel kruidenrijk grasland. Hierdoor maakt vooral de klaver zelf stikstof, wat niet aangevoerd hoeft te worden maar wel wordt geoogst. Omdat de opbrengsten van grasland goed zijn, met een lage stikstofgift, is er een laag stikstof bodemoverschot (deze is zelfs negatief geweest). Door veel maaien hebben ze minder onkruid. Daarbij wisselen ze af met 2 keer weiden en 1 keer maaien.

Blijvend grasland

aandeel in %
100 100
Meer info

Blijvend grasland

Door het vele kruidenrijke grasland hebben ze een grasmat die erg diep wortelt en ook beter bestand is tegen de droogte en in betere conditie blijft. Ook wordt vaak gemaaid om de onkruiddruk tegen te gaan. Ze rijden altijd met brede banden en lage druk voor zo min mogelijk schade aan de bodem. Ook wordt zo min mogelijk aan kerende grondbewerking gedaan zodat de organische stof in de grond zo hoog mogelijk blijft voor een vruchtbare grond. Voor Wim en Jaap is de bodem dan ook de basis van een goed lopend bedrijf.

Kalveropfok

KalfOK punten
98 86

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
61 69
Meer info

Ammoniakemissie

Het extensieve bedrijf heeft dit jaar een wat hogere ammoniak emissie van 61 kg/ha, omdat er erg veel eiwit gevoerd is per 1000 VEM, omdat de totale VEM van het rantsoen door het suboptimale kuilgras van 2021 erg laag was. Doordat veel geweid wordt pakt de ammoniakemissie nog steeds wat lager uit.

Daarnaast zit er een laag ureum in de melk en wordt de stikstof in de kringloop van de koe optimaal benut. Ze zitten daar scherp op en zijn trots op dit lage ureum gehalte. In het verleden hebben ze ook een ureum van 10 gehad, zonder problemen. De koeien krijgen aan het begin van de lactatie veel energie, en aan het eind eiwit met veel DVE. Deze lage krachtvoergift is variabel op basis van het aantal dagen in lactatie. Het bedrijf mag omdat ze biologisch zijn, bovengronds mest uitrijden.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
17,7 22,9
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf is natuurland aanwezig. Ze hebben een langdurig contract met natuurbeheer.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
926 889
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Voor een biologisch bedrijf heeft de familie een lage broeikasgasuitstoot. Het bedrijf heeft meer focus op de gehaltes dan op het aantal kilogram melk. Er wordt 15 kg krachtvoer met bijproducten gevoerd dus is dit erg laag. Veel voer komt van eigen land en dit wordt optimaal benut. Ook werkt het bedrijf veel samen met akkerbouwers uit de buurt. Afgelopen jaar hebben ze van de akkerbouwer bieten gevoerd maar dit jaar willen ze experimenteren met een mengteelt van haver en veldboon. Ook wordt geen kunstmest gestrooid wat scheelt in aanvoer van CO2-eq. Ze willen kijken naar biologisch voer wat gecertificeerd is met een laag CO2, want daar valt de laatste winst te behalen. Tenslotte is er een aantal weken geleden een windmolen geplaatst.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
86 87
Meer info

Eiwit van eigen land

Door de klavers die worden geteeld wordt er redelijk wat eiwit uit het gras geoogst. Dit wordt vooral gedaan door middel van beweiden (en elke 3e keer maaien) en zomerstalvoeren. Door beweiden en zomer stal voeren heb je geen last van veld-, inkuil-, conservering- en uitkuilverliezen en is het eiwit in het gras hoger (160 RE). Daarnaast hebben ze sinds 2 jaar een Agridek systeem, waar door een mooie lasagnekuil gemaakt kan worden voor de winterperiode. Ook doen ze zo veel mogelijk het loonwerk zelf met eigen machines. Zo kunnen ze alert reageren en goed samenwerken voor een optimale graskwaliteit.

Omdat vrijwel alleen maar gras wordt gevoerd hoeft geen extra eiwitrijk krachtvoer te worden aangekocht (134 RE), wat zorgt voor een hoog percentage eiwit van eigen land. Het krachtvoer dat wordt aangekocht zijn energierijke producten om het eiwit in het gras goed te kunnen benutten, en het VEM-gehalte in het rantsoen op de juiste hoogte te krijgen. Daarnaast wordt momenteel 15 kg krachtvoer met bijproducten gevoerd, wat resulteert in een aankoop van 11 % eiwit in het rantsoen.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Het bedrijf is goed in balans met de bijbehorende hectares. De focus ligt op een hoge bodemkwaliteit en met een goede grasopbrengst van hoge kwaliteit. Doordat ze niet veel wisselen met adviezen gaan ze op stabiele wijze door met hun bedrijfsvoering. Voor de toekomst is het bedrijf zich aan het voorbereiden voor een goede overname over ongeveer 10 jaar. Om het rendement te vergroten willen ze verder focussen op het goed benutten van eigen gras en de kringlopen kort te houden door krachtvoer of bijproducten uit de buurt te halen (akkerbouwers) en daarmee scherp te zijn op het overige krachtvoer. Er wordt ingezet op een hogere levensduur en in kruising van vooral Brown Swiss en een beetje Fleckvieh. De eigen 50/50 stier wordt daar ook voor gebruikt.