Mts. Stemerdink

Marum
96 melkkoeien
50 hectare, zand
18.421 kg meetmelk/ha

Op de grens tussen Groningen en Friesland is het melkveebedrijf Stemerdink gevestigd. Het bedrijf wordt gerund door Wim en Angela, twee jaar geleden is onze zoon Giel ook in de maatschap gekomen. De koeien produceren 9500 kg. melk met 4.55% vet en 3.61% eiwit. Zodra het weer in het voorjaar het toelaat gaan de koeien naar buiten op de 42 hectare huiskavel. Het jongvee gaat vanaf 3 maand naar de opfokker en komt een maand voor het afkalven weer terug. Wij werken al een hele tijd met de kringloopcijfers. Zo proberen wij een goede balans te vinden tussen de koeien, bodem en natuur. De kostprijs wordt hierbij ook goed gemonitord. Voor het voeren gebruiken wij een voerdoseerwagen.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·5·25 6·2·15

Stikstofbodembalans

kg N/ha
130 97
Meer info

Stikstofbodembalans

De bemesting wordt aangepast aan de hand van de te verwachten opbrengst. Zo heeft het bedrijf hoger en lager gelegen percelen, welke zeker onder drogere omstandigheden verschillen in opbrengst. Als er geen regen wordt voorspeld, wordt geen kunstmest gestrooid op de hogere percelen, omdat deze dan niet benut wordt.

In het voorjaar wordt altijd Novurea gestrooid. Omdat deze ureummeststof trager werkt en minder snel uitspoelt, is de benutting door het gras hoger.

Ze hebben ook 5 hectare kruidenrijk grasland met klaver. De stikstof die de klaver bindt hoeft niet aangekocht te worden, wat broeikasgasuitstoot scheelt. Daarnaast komt deze ook langzaam vrij en wordt dus langzamer opgenomen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit eiwit dan uit KAS als kunstmest, waardoor de koe het beter kan benutten. Dit zorgt ook weer voor een hogere melkproductie uit eigen voer of een besparing op krachtvoeraankoop.

Blijvend grasland

aandeel in %
83 82
Meer info

Blijvend grasland

Doordat er veel beweid wordt, is het belangrijk dat er veel grasland om het bedrijf ligt. En omdat er niet wordt samengewerkt met een akkerbouwer of wordt beregend, is meerdere jaren grasland goed voor de waterhuishouding van het gras. Daarom is meer dan 80 procent van de grond onder het bedrijf blijvend grasland.

Kalveropfok

KalfOK punten
74 78

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
45 50
Meer info

Ammoniakemissie

Omdat de koeien erg veel worden geweid komen de mest en urine niet bij elkaar en vermindert dit de uitstoot. In de stal zorgt een mestrobot voor schone roosters. 

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
12,9 6,3
Meer info

Natuur & Landschap

Er is zo’n 5 hectare kruidenrijk grasland aanwezig op het bedrijf, waar de koeien ook erg goed grazen.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
1081 853
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Sinds 2021 wordt het opfokken van het jongvee uitbesteed aan een opfokker in de buurt. Deze keuze is gemaakt om iets te kunnen groeien in het aantal koeien.

Doordat in 2022 jongvee en melkkoeien zijn aangevoerd is de broeikasgasuitstoot in 2022 hoger.

Door veel te beweiden, zijn er geen oogst- en conserveringsverliezen en wordt het gras goed benut. Dit bespaart aankoop van eiwitrijk krachtvoer, wat broeikasgasemissie scheelt.

Achter op het erf van de boerderij, staat een kleine windmolen voor de stroomvoorziening. De windmolen draait door de ligging van het bedrijf bijna altijd, zodat een deel van het eigen verbruik, o.a. voor het tweemaal daags melken, direct zelf opgewekt kan worden. Het gebruiken van groene stroom bespaart 100 procent van de broeikasgasuitstoot van grijze stroom en daarnaast is de familie minder afhankelijk van de energieprijzen.

 

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
58 61
Meer info

Eiwit van eigen land

Doordat er veel wordt beweid nemen de koeien veel vers gras op. Hier zit meer eiwit in als in ingekuild gras omdat weiden minder verliezen geeft tegenover inkuilen. Ook is er door de kruiden veel eiwit in het grasbestand aanwezig.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Eén van de mogelijkheden waarnaar gekeken wordt om in de toekomst nog meer broeikasgas te reduceren, is het verder verhogen van de grasopbrengst. Door het verbeteren van de grasopbrengst en het optimaliseren van het rantsoen, kan de krachtvoedergift verlaagd worden. Het rantsoen kan verbeterd worden door iets meer energie te voeren voor een betere benutting.