VOF de Breematen

Soest
250 melkkoeien
145 hectare, 40% veen, klei, zand en zavel
18.386 kg meetmelk/ha

We (Tom, broer Bas en vader Arnold van de Breemer) hebben een bedrijf in Soest met 200 melkkoeien en 90 stuks jongvee en leveren aan de PlanetProof-melkstroom. Er is 14 ha mais en 5,5 ha voederbieten, de rest is grasland. Ook hebben we een tweede tak met kinderopvang op het bedrijf, waarmee we de verbinding leggen met onze maatschappij. De bedrijfsfilosofie is veel melk per koe produceren uit zoveel mogelijk eigen ruwvoer waarbij een deel van het krachtvoer in de vorm van maiskolvenschroot (MKS) en voederbieten zelf geteeld wordt. Er wordt gemolken met een melkstal. We zijn erop gericht om veel vers gras in de koe te krijgen met de combinatie van weidegang en vers gras op stal voeren.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·7·18 6·10·13

Stikstofbodembalans

kg N/ha
135* 102*
Meer info

Stikstofbodembalans

40% van het areaal is veen met blijvend grasland. De klei-, zavel- en zandgrond is deels gras plus mais en voederbieten. In een normaal groei-jaar groeit er 12.000 kg ds uit gras per ha. Veen heeft een groot stikstofleverend vermogen, dit proberen we zo goed mogelijk te benutten. Daardoor kan de kunstmestgift beperkt blijven tot ongeveer 134 kg N per ha. De mestopslag is wat aan de krappe kant, hierdoor bemesten we vaak ook nog in augustus. Het gras wat hiervan groeit, proberen we nog zo goed mogelijk te benutten, o.a. door weidegang en vers gras op stal voeren. Voor de verhoging van de organische stof wordt het slootvuil van het eigen bedrijf en aangevoerd slootvuil als compost gebruikt op bouwland. Ook de vaste mest gaat naar het bouwland, dit verhoogt naast de organische stof ook het bodemleven.

Blijvend grasland

aandeel in %
62 75
Meer info

Blijvend grasland

Het aandeel blijvend grasland is 75%. De ruim 40 ha veengrond is geheel blijvend grasland, de minerale gronden voor een deel blijvend en een deel tijdelijk met mais en voederbieten. Iets anders telen dan gras is niet goed mogelijk op de veengrond. We proberen de zode dicht te houden en daarmee ook de goede grassen te behouden en de onkruiden te onderdrukken. Dit doen we door in het groeiseizoen elke 4 weken te maaien. Verder gebruiken we tijdens het groeiseizoen meerdere malen de wiedeg om slechte grassen en onkruiden te bestrijden in combinatie met doorzaaien.

Kalveropfok

KalfOK punten
93 86

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
58 48
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie is 48 kg per ha. De mest wordt uitgereden met een zodebemester waar in de zomer water aan de mest wordt toegevoegd in de verhouding 1:1. Dit verlaagt de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest en verbetert de stikstofbenutting door het gras. Het afgelopen jaar is ruim 2.200 uur geweid. Bij weidegang ontstaat nauwelijks ammoniakemissie in tegenstelling tot het opstallen van koeien waarbij wel ammoniakemissie uit de stal plaatsvindt. Door naast het gras mais, energierijke en eiwit-arme bijproducten te voeren is het ureumgehalte in de melk over het gehele jaar rond de 18. Dit wijst op een efficiënte stikstofbenutting met minder ammoniakemissie. Het RE in het totaal rantsoen is 151, dit draagt hier ook aan bij.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
31,3 35,9
Meer info

Natuur & Landschap

Op het bedrijf wordt op meer dan 10% van het areaal Agrarisch Natuurbeheer toegepast. Dit bestaat uit o.a. plas-dras, 5 ha botanisch grasland, bloemenranden langs maisland en overig bouwland en ecologisch slootschonen. De plas-dras maakt het aantrekkelijk voor weidevogels om in de omgeving daarvan te gaan broeden en de natte ondergrond zorgt via o.a. wormen ook voor voedsel dat makkelijker beschikbaar is voor de vogels. Met botanisch grasland is er meer biodiversiteit in de planten wat voor meer insecten zorgt die als voedsel dienen voor de weidevogels.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
801* 780*
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ons bedrijf scoort laag met 780 gr CO2-eq per kg meetmelk (incl. veencorrectie). Dit komt door het voeren van krachtvoeders die een lage broeikasgasuitstoot hebben en door bijproducten zoals perspulp, bierbostel en aardappelpersvezels. In het management proberen we de puntjes op de in te zetten, wat leidt tot een melkproductie van ruim 10.500 kg per koe met gras en mais als ruwvoer. De benodigde energie kopen we aan via broeikasgasarme bijproducten. We hakselen kort, op 1 cm, voor een maximale benutting van het eigen ruwvoer. We telen deels zelf ons eigen krachtvoer in de vorm van MKS en voederbieten. We voeren rond de 25 kg brok per 100 kg melk.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
57 57
Meer info

Eiwit van eigen land

Het aandeel grasland op het bedrijf is ruim 80%. In het najaar passen we vers gras voeren op stal toe. We kunnen daarmee het eiwitrijke najaarsgras nog goed benutten met weinig veld-, inkuil- en uitkuilverliezen. Omdat we vrij intensief zijn, is het percentage eiwit van eigen land momenteel niet hoger dan 57%. Met nog meer stalvoeren en daardoor minder aangekocht eiwit in het krachtvoer kunnen we dit percentage verder verhogen. De eerste snede wordt met ongeveer 40% ds ingekuild zodat het eiwit in het gras wat bestendiger wordt. Vanaf 2023 wordt er 5 ha grasklaver en 2 ha luzerne geteeld voor meer eiwit van eigen land.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

Meer losse grondstoffen als krachtvoer voeren met een lagere broeikasgastuitstoot dan krachtvoer.

Meer eiwit van eigen land door uitbreiding van het aandeel grasklaver en het aandeel luzerne. 

Meer eigen krachtvoer telen in de vorm van tarwe.

• Mogelijkheden onderzoeken voor de teelt van veldbonen en erwten voor meer eiwit van eigen land.