Strik VOF

Reek
162 melkkoeien
66,5 hectare, klei en zavel
27.326 kg meetmelk/ha

In het Noord-Brabantse Reek is het melkveebedrijf van Harm en Jennie Strik gevestigd. Naast de 66,5 ha grond in gebruik, wordt gebruik gemaakt van zo’n 35 ha akkerbouw. Van de totale oppervlakte, ligt 40 ha in de uiterwaarden. De koeien produceren 11.217 kg melk met 4,55% vet en 3,61% eiwit. Er wordt gevoerd met een zelfrijdende mengvoerwagen. Het bedrijf is opvallend door de lage broeikasgasuitstoot. In 2021 is een stuk aan de huidige stal gebouwd. Dit biedt plek voor 210 melkkoeien, maar momenteel zijn 162 melkkoeien gevestigd in de stal, wat zorgt voor onderbezetting en minder ziektedruk.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·1·23 6·5·21

Stikstofbodembalans

kg N/ha
125 110
Meer info

Stikstofbodembalans

Op het bedrijf wordt een hoge opbrengst gewas per hectare gewonnen. De gemiddelde opbrengst van grasland in 2022 was 11.913 kg droge stof/ha en van maisland 23.203 kg droge stof/ha. Deze opbrengsten zijn hoger dan de opbrengsten van 2021, wat te verklaren is door de droogte van dat jaar. Ook wordt er beregend als te veel droogte dreigt. Hierdoor wordt de drijf- en kunstmest beter benut en gaat er minder verloren.

Blijvend grasland

aandeel in %
60 59
Meer info

Blijvend grasland

Het aandeel blijvend grasland is relatief hoog voor een bedrijf met akkerbouw. Dit komt doordat de huispercelen langjarig gras (sinds 2009) zijn. De pachtgronden zijn niet permanent en hierdoor schommelt het aantal hectares grond dat in gebruik is. Op het akkerbouwbedrijf wordt snijmais gerouleerd met aardappelen en suikerbieten. De snijmais wordt gekocht door het melkveebedrijf.

Kalveropfok

KalfOK punten
84 95

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
57 55
Meer info

Ammoniakemissie

In het nieuw aangebouwde deel van de stal ligt een ecovloer, die ervoor zorgt dat er minder ammoniak uit de put ontsnapt. Ook wordt geweid, wat zorgt voor betere scheiding van urine en mest.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
9,1 7,9
Meer info

Natuur & Landschap

Er is 1,03 ha kruidenrijk grasland in gebruik met daar omheen 0,92 ha bloemenrand. In Dieden is nog 7,72 ha grasland langer dan 20 jaar in gebruik. Daarnaast wordt aan erfvogelbeheer en erfbeplanting gedaan en zijn laanbomen en een solitaire boom aanwezig.

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
751 695
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Het bedrijf scoort laag op broeikasuitstoot. In 2023 was de broeikasgasuitstoot 695 CO2-eq/kg meetmelk. Dit komt onder andere omdat er gecertificeerd krachtvoer wordt gevoerd waar geen bos voor wordt gekapt.

Bijna alle graslanden binnen het melkveebedrijf zijn langjarig blijvend grasland. Door samenwerking met akkerbouwers in de directe omgeving is het mogelijk om nieuw grasland te pachten. Door de zavelgronden / lichte rivierklei is de ruwvoerkwaliteit hoog in de graskuilen en hoeft daardoor minder krachtvoer aangekocht te worden. Het hoogwaardige ruwvoer zorgt voor een hoge melkproductie. De broeikasgasuitstoot kan daardoor verdeeld worden over de vele liters.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
49 56
Meer info

Eiwit van eigen land

Beweiding zorgt voor een betere benutting van het eiwit uit het gras. In vers gras zit meer eiwit dan in de graskuil omdat er geen veld-, inkuil- en uitkuilverliezen zijn. Wel is sprake van weideverliezen, maar deze wegen niet op tegen het extra eiwit. Ook wordt er beregend, waardoor tijdens droogte geprobeerd wordt om weidegang vol te houden. In het rantsoen wordt 149 RE gevoerd. In het kuilgras zit gemiddeld 146 RE, wat ervoor zorgt dat weinig eiwit aangekocht hoeft te worden.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

In de toekomst zal de pacht van de uiterwaarden (akkerbouwbedrijf) waarschijnlijk wegvallen, maar ook de derogatie. Er moet dan meer mest afgevoerd worden. Tegen deze tijd zal meer grond verworven moeten worden in de buurt. Ook zouden Harm en Jennie graag groeien met hun bedrijf. Momenteel worden 5,8 stuks jongvee per 10 melkkoeien aangehouden om zo langzaam naar meer koeien door te groeien. In de toekomst willen ze de natuur en landschapselementen uitbreiden, zodat de PlanetProof status behouden kan blijven. Verder zal de komende jaren weinig veranderen in de bedrijfsvoering.