VOF te Hennepe-Zweerink

Aalten
124 melkkoeien
20.171 kg meetmelk/ha

Wim, Ria en zoon Bram, die af en toe nog als ZZP’er buitenshuis werkt, runnen dit melkveebedrijf met 124 koeien. Alle werkzaamheden met het vee en ook de meeste landwerkzaamheden doen ze zelf. In 2015 hebben ze een stal bijgebouwd met een groene vlagvloer. Op dit moment schakelen ze over naar diepstrooiselboxen. Ze melken met een 2x20 swingover melkstal en halen daarmee 9.872 kg/koe met 4,34% vet en 3,49% eiwit. Het is hun doel om technisch goede resultaten te draaien.

Scores & genomen maatregelen

2021 2022
2021 2022
2021 2022

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·9·17 6·0·9

Kalveropfok

KalfOK punten
91 94

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
1009 978
871 842
Meer info

Broeikasgasuitstoot

De gestegen melkproductie heeft een positief effect op de broeikasgasuitstoot. Een hogere melkproductie is geen doel op zich, want kosten laag houden is het belangrijkst. Ze willen “geen liters bijkopen met krachtvoer”. Daarnaast zijn ze bewust minder jongvee gaan houden omdat een lagere vervanging mogelijk was. Ze doen niet strikt aan kalender maaien. Voor een goede kuilgras winning maaien ze niet te vroeg (RE 160-170 is goed), maar er wordt ook zeker niet te laat gemaaid i.v.m. stengelvorming. Wel streven ze naar een hoog VEM door o.a. laag RAS in de graskuilen: ze zijn secuur met mollen vangen en schudden niet vaker dan nodig. De percelen met klaver worden als het kan helemaal niet geschud. Het streven is ongeveer 40% ds in het kuilgras. Sinds anderhalf jaar wordt er gemengd gevoerd. Ook wordt bierbostel als krachtvoervervanger gebruikt om CO2 te verlagen. Vanaf dit jaar hebben ze zonnepanelen wat de CO2 met ongeveer 20 punten kan verlagen.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
138 153
Meer info

Stikstofbodembalans

De Kunstmestruimte wordt meestal wel benut. Dit jaar had er nog een ton of 4 meer verstrooid kunnen worden. Voor de eerste snede wordt standaard 30 m3/ha op grasland gebruikt. In het voorjaar wordt kunstmest met nitrificatieremmer toegepast wat zorgt voor minder verliezen. Ze strooien liever iets fijner kleine porties kunstmest. In juli en augustus worden met name de grasklaver percelen nog bemest met dierlijke mest. Hier wordt geen kunstmest meer op gestrooid. Dit biedt de mogelijkheid om op de andere percelen iets meer te strooien. De droogte heeft gezorgd voor minder opbrengsten en dus een wat hoger stikstofbodemoverschot.

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
41 42
Meer info

Ammoniakemissie

Ze hebben een emissiearme vloer: A1.10 groene vlag. Het is niet direct een bewuste keuze om ammoniak te verlagen, maar het zorgt wel voor een verlaging van ruim 10 punten t.o.v. de referentie. Er is voor de groene vlag gekozen i.v.m. milieuvergunning. Met de melkstal komt veel water in de mest waardoor mest wat dunner is. Hierdoor zijn er minder verliezen bij het uitrijden. Door het toepassen van veel weidegang middels Nieuw Nederlands weiden (zowel jongvee als melkvee) wordt de ammoniak-emissie verlaagd. In het voorseizoen wordt ’s nachts bijna 12 uur/dag geweid. Later wordt overdag ongeveer 6 uur/dag geweid. Ook een laag RE in het rantsoen verlaagt de ammoniakemissie. Afgelopen jaar is het iets opgelopen door een toegenomen intensiteit.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
50 53
Meer info

Eiwit van eigen land

In de zomer doen ze aan stalvoeren, wat zorgt voor een betere benutting van eiwit en er is minder eiwit in krachtvoer nodig. De graskuil gaat dan dicht zodat er geen verliezen zijn door broei. Af en toe wordt grond uitgeruild met een akkerbouwer die er aardappelen teelt. Hier komt mais voor terug van de akkerbouwer. Dit komt niet ten gunste van eiwit van eigen land. Dit jaar zal 10 ha mais bijgekocht worden, ook om de voorraad iets op te bouwen. Ze hebben ook veel gras-klaver. Daarnaast zijn er geen andere gewassen dan mais en gras omdat deze gewassen de beste opbrengsten halen. Het eiwit van eigen land is wat lager in 2021/2022 als gevolg van het lage RE in de aangelegde graskuilen van 2021 waardoor meer eiwit aangekocht is.

Blijvend grasland

aandeel in %
71 63
Meer info

Blijvend grasland

Een deel van de huiskavel is meer als 20 jaar oud. Sinds 2020 wordt er beregend op de huiskavel met als hoofddoel het beter in stand houden van de graszoden. Daarnaast worden er ook betere opbrengsten gerealiseerd. De huiskavel bevat deels veen waardoor het droogteresistenter blijft omdat het meer water vasthoudt. De stukken op afstand zullen meer gerouleerd gaan worden i.vm. rustgewas rotatie. Daarnaast is inzaaien met gras-klaver de standaard geworden.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
4,3 3,1
Meer info

Natuur & Landschap

Ze hebben 2,13 ha natuurgrond met een ANLB pakket: voor 1 augustus kan dit gemaaid worden, na 1 augustus kan jongvee ingeschaard worden. Ze hebben dit pakket al 24 jaar en het perceel is hierdoor kruidenrijker. Aanvullend hebben ze 0,58 ha houtwal/singel.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

In de afgelopen jaren hebben ze al verscheidene investeringen gedaan om het bedrijf up to date te houden en zo zullen ze er in de toekomst ook mee omgaan.