VOF Vendrig-Huitema

Amsterdam
50 melkkoeien
45 hectare, veen
14.173 kg meetmelk/ha

We (Gert Vendrig, Marko Vendrig en Thom Huitema) hebben een bedrijf in Amsterdam (Ransdorp) op veengrond met 1,6 hectare klei. Tot 2023 was alles grasland, vanaf 2023 wordt er naast gras ook 5 ha mais geteeld. We hebben een hoge productie met bijna 13.000 kg melk per koe. We melken met een melkrobot en we leveren aan de PlanetProof-melkstroom. Er zijn nog 2 nevenactiviteiten op het bedrijf: een kinderdagopvang en een horeca locatie. De bedrijfsfilosofie is: de koe staat centraal en de pens moet gezond zijn.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·6·23 7·1·27
Meer info

Levensduur

In het management proberen we de puntjes op de i te zetten, wat leidt tot een lage uitval bij het melkvee. Een deel van het jongvee wordt verkocht voor de fokkerij. Het welzijn van de koe versterken we door ventilatoren in de stal, ligboxen van 1,20 m breed, het blinderen van de lichtplaten in het dak tegen zonlicht in de zomer, sproeiers op het dak en de installatie van een vernevelingsysteem om de stal te koelen voor de melkkoeien.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
140* 105*
Meer info

Stikstofbodembalans

De grondsoort bestaat voor 96% uit veen. In een normaal groei-jaar groeit er 11.000 kg ds per ha. Veen heeft een groot stikstof leverend vermogen, wat we zo goed mogelijk proberen te benutten. De kunstmestgift kan daardoor beperkt blijven tot ongeveer 72 kg N. In de tweede helft van het jaar strooien we niet veel kunstmest meer. De mestopslag is met ruim 7 maanden wat aan de krappe kant, hierdoor bemesten we vaak ook nog in augustus. We gaan lang door met weidegang en verkopen de najaarssnedes.

Blijvend grasland

aandeel in %
100 90
Meer info

Blijvend grasland

Het aandeel blijvend grasland is maximaal met 100%. Iets anders telen dan gras is ook niet goed mogelijk. We proberen de zode dicht te houden en daarmee ook de goede grassen te behouden en de onkruiden te onderdrukken.

Verder wordt gewerkt met een combinatie van wiedeg en zaaimachine om onkruid te bestrijden en de grasmat kwalitatief goed te houden.

Kalveropfok

KalfOK punten
94 94

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
55 49
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie is ongeveer 55 kg per ha. De mest wordt uitgereden met een sleepvoetbemester waarbij water aan de mest wordt toegevoegd. Dit verlaagt de ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest en verbetert de stikstofbenutting door het gras.

Het afgelopen jaar is ruim 1.300 uur geweid. Bij weidegang ontstaat nauwelijks ammoniakemissie in tegenstelling tot het opstallen van koeien.

Door naast het gras veel energierijke en eiwitarme bijproducten te voeren is het ureumgehalte in de melk over het gehele jaar rond de 23.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
6,3 10,6
Meer info

Natuur & Landschap

We hebben plas-dras, uitgesteld maaien, kruidenrijk grasland en extensief weiden in de pakketten voor agrarisch natuurbeheer. Ook passen we mozaïekbeheer toe. De plas-dras maakt het aantrekkelijk voor weidevogels om in de omgeving te gaan broeden. Meer biodiversiteit zorgt voor meer insecten en voedsel voor weidevogels. We vinden het mooi om weidevogels op ons bedrijf te hebben.

 

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
916* 942*
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Ons bedrijf heeft een broeikasgasuitstoot van 942 gr CO2-eq/kg meetmelk (incl. veencorrectie). Onder andere het voeren van bijproducten zoals bierbostel draagt bij aan een verlaagde broeikasgasuitstoot. De pens van de koe moet gezond zijn. Dit doen we door niet heel vroeg te maaien zodat het gras wat stengeliger is voor de eerst snede. Samen met het voeren van bierbostel leidt dat tot rust in de pens en gezonde koeien die lang meegaan.

Een deel van ons gras, o.a. van uitgesteld maaien en de derde of vierde snede, verkopen we aan maneges in de omgeving. In ruil hiervoor kopen we snijmais aan. Hierdoor hebben we met een deel mais in het rantsoen een lagere pensfermentatie en vullen we de benodigde energie in het rantsoen aan. De netto broeikasgasreductie bij verkoop van gras en terugkoop van mais is -47 gram CO2-eq.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
45 48
Meer info

Eiwit van eigen land

Het aandeel grasland op het bedrijf is in 2023 ruim 90%. We kuilen het kuilgras in balen in zodat we de broei-, inkuil- en uitkuilverliezen beperken. Het gras wordt ingekuild met minimaal 45% ds zodat het eiwit bestendiger wordt. In 2022 hebben we de eiwitarme grovere kuil van 2021 opgevoerd. Met de betere graskuil van 2022 en 2023 is minder aangekocht eiwit in het krachtvoer nodig en kunnen we dit percentage verder verhogen. Door weidegang is er een flink aandeel vers gras waarmee het eiwit van eigen land goed benutten.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

We streven naar minder jongvee en een hogere levensduur van de melkkoeien. We willen minder krachtvoer voeren per 100 kg melk door betere kwaliteit ruwvoer. We bekijken de mogelijkheid van stalvoeren in het najaar van vers gras zodat het najaarsgras beter benut wordt. Vers gras geeft minder methaanproductie dan kuilgras en er zijn geen inkuilverliezen.

Minder RE in het krachtvoer door betere kwaliteit graskuil met meer benutbaar RE. Ook kijken we naar vernatten van veengrond met onderwaterdrainage plus passieve peilstijging.