Mts. Hartman - van Mierlo

Heibloem
113 melkkoeien
50 hectare, zand
28.882 kg meetmelk/ha

Co en Marion hebben het bedrijf samen met hun zoon Sietse, die ook nog fulltime buiten de deur werkt. Momenteel maakt het bedrijf een grote verandering door met de omschakeling naar biologisch. Om deze reden worden de melkkoeien dit jaar weer voor het eerst geweid. Dit wordt gedaan via het zogenaamde abc weiden. In 2012 is de huidige vrijloopstal met melk robots gebouwd. In 2023 is het bedrijf van de buurman erbij gekocht. In het verleden werd hier het jongvee opgefokt maar dat was sinds de bouw van de vrijloopstal niet meer nodig. De laatste jaren werd altijd een deel van de grond verhuurd aan een akkerbouwer. Vanwege de omschakeling naar biologisch stopt dit en wordt het akkerbouwland omgezet naar grasland. De melkkoeien produceerden in 2022 11.535 kg meetmelk, wat naar verwachting door de omschakeling naar biologisch zal dalen.

Scores & genomen maatregelen

2022 2023
2022 2023
2022 2023

Levensduur

jaren · maanden · dagen
6·11·3 7·5·19
Meer info

Levensduur

Een sterk punt op het bedrijf is de levensduur van de melkkoeien met gemiddeld 7,2 jaar (2022). Een belangrijke reden hiervoor is de vrijloopstal, een Israëlisch concept dat ze bij een collega-veehouder in de praktijk zagen. Ze waren enthousiast over het koecomfort en de betere mest die ontstaat, die goed past op de schralere zandgrond. Vanuit het verleden was de locatie heidegrond.

Er wordt ook bewust gefokt om de koeien oud te laten worden. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk: een duurzame koe, niet te groot, maar voldoende breed met goede gehalten.

Recent is gestart met weidegang, wat goed past in het complete plaatje om meer natuurinclusief te gaan boeren en het is goed voor de levensduur van de koeien.

Stikstofbodembalans

kg N/ha
96 92
Meer info

Stikstofbodembalans

Door de omschakeling naar biologisch is de laatste jaren de kunstmestgift afgebouwd. De verwachting is dat door de lagere bemesting het stikstofbodemoverschot verder daalt.

De vrijloopstal wordt nu ingestrooid met kort gehakseld vlas. Dit zorgt voor veel organische stof in de mest. Dit is een goede meststof voor een vruchtbare bodem.

Blijvend grasland

aandeel in %
54 63

Kalveropfok

KalfOK punten
88 78

Ammoniakemissie

kg NH₃-/ha
108 68
Meer info

Ammoniakemissie

De ammoniakemissie was vanwege de intensievere bedrijfsvoering de laatste jaren hoog. Daarnaast werd ook redelijk eiwit gevoerd wat resulteerde in een ureum van 25. Doelstelling voor de toekomst is een melkureum van 20. Het idee is dit te realiseren door het stoppen met kunstmest en door minder aankoop van eiwit.

Natuur & Landschap

% beheeroppervlakte
16,8 44,4

Broeikasgasuitstoot

gram CO₂-eq/kg meetmelk
766 799
Meer info

Broeikasgasuitstoot

Er wordt met minder dan 25 kg krachtvoer per 100 kg melk weinig krachtvoer gevoerd. Zeker met de hoge productie van de afgelopen jaren. Hier wordt heel bewust op gestuurd en dit draagt bij aan een lage broeikasgasuitstoot. Ze maken gebruik van een melk/voertabel en er wordt altijd minder gevoerd dan het advies. Ook wordt altijd goed gelet op dat de mest goed verteerd is.

Het bedrijf heeft 550 zonnepanelen die ruim voorzien in het eigen gebruik. Het grootste gedeelte wordt terug geleverd op het net.

Door het akkerbouwland om te zetten naar grasland wordt koolstof vastgelegd in de bodem. Daarnaast wordt relatief veel organische stof door rijke vaste mest vanuit de vrijloopstal bemest.

Door veel in te zetten op grasklaver wordt toch een optimale opbrengst behaald.

Eiwit van eigen land

% van totaal gebruikt eiwit
49 53
Meer info

Eiwit van eigen land

Om het percentage eiwit van eigen land te verhogen worden de akkerbouwpercelen ingezaaid met grasklaver mengsels. Daarnaast wordt ook ervaring opgedaan met 2,5 ha kruidenrijk grasland.

In 2021 is een beregeningsinstallatie aangeschaft, omdat veelal water de beperkende factor is voor een goede opbrengst. Het beregenen gebeurt elektrisch.

Weidegang

Volledig

Doelstelling toekomst

De omschakeling naar biologisch past in het toekomstplaatje van het bedrijf. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen past een meer natuurinclusieve manier van boeren. Het doel is dat daar een goede boterham aan moet worden verdiend. Hier past een goede melkkoe bij die relatief veel ruwvoer omzet in melk. Een koe die oud wordt, geeft ook meer melk en gaat efficiënter om met het voer. Richting de toekomst is het plan de weidegang verder te optimaliseren en de levensduur van de koeien nog verder te verhogen. Het idee is dat hierdoor de loonwerkkosten en eiwitaankoop afneemt. Een belangrijke drive van zoon Sietse is te laten zien dat je met een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering ook goed kunt boeren.